Raitiotieallianssin kesäkuu: raitiotietyöt etenevät aikataulussa – Lentävänniemessä jatketaan kiskoasennuksia ja Santalahdessa alkaa sepeliradan rakentaminen

Raitiotietyöt ovat edenneet suunnitellusti kaikilla osan 2 rakentamislohkoilla Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä. Toukokuussa Lentävänniemen rakennusalueella asennettiin ensimmäisiä kiskoja ja valmista kaksoisraidetta on koko länsiosalla tehty lähes 800 metriä.

Sepänkadulla ja Santalahdessa ovat käynnissä siltatyöt, ratapohjan rakentaminen ja raideasennukset sekä katurakennustyöt. Kesäkuussa Paasikivenkadulla päästään rakentamaan sepelirataa ja Santalahden rantasillan hissitöiden on tarkoitus valmistua.

Hiedanrannan alueella on jatkettu ratapohjatöitä sekä kunnallistekniikan rakentamista Nottbeckin aukion ja vanhan tehdasalueen välisellä osuudella. Sellupuiston painopenkereen rakentaminen jatkuu, ja töiden myötä Tehdaskartanonkadulla otetaan käyttöön kiertotie.

Niemenrannassa ja Lentävänniemessä rakentamistyöt jatkuvat kaikilla raitiotiekaduilla. Alueen ensimmäiset kiskot asennettiin toukokuun lopulla ja työt jatkuvat kesäkuun aikana.

Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen kaupunki jatkaa Näsisaaren rakentamista, joka on osa länsiosan tulevaa raitiotiereittiä. Täyttöä tehdään ensin tulevan saaren molemmista päistä, ja kesällä alueita aletaan yhdistää. Saaritäyttö saadaan valmiiksi arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista. Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta kerrotaan Tampereen Ratikan kanavissa.

Sepänkadun sillalla on asennettu kiskoja ja valettu kiintoraidelaattaa.

Rakentamistyöt alueittain


SANTALAHTI

Pirkankadulla on viimeistelty katurakennustöitä ja tehty kiveystöitä. Kadun eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylää asfaltoidaan kesäkuun alussa. Lisäksi Sepänkadun ja Pirkankadun liittymässä asennetaan kesän aikana liikennevaloja.

Sepänkadulla tehdään kesäkuun aikana katurakennustöitä, kadun reuna- ja pintakiveyksiä sekä liikennevaloasennuksia. Lisäksi kadulla jatketaan kiskoasennuksia ja kiintoraiteen rakentamista. Särkänniemen raitiopysäkillä asennetaan betonikiviä ja katosperustusta. Sepänkadun sillalla on käynnissä kiskojen asennus, kiintoraidelaattojen valu sekä pintatyöt. Kesäkuussa Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymän työalue muuttuu ja autoliikenteelle tulee muutamia kaistajärjestelyjä, kun Paasikivenkadun keskiosalla tehdään kiveyksiä. Sepänkatu on tarkoitus avata läpiajoliikenteelle jälleen heinä-elokuussa, jonka jälkeen katurakennustyöt jatkuvat vielä kadun itäreunalla loppuvuoden ajan.

Paasikivenkadulla aloitetaan sepeliradan rakentaminen kesäkuussa, ja rataosuus valmistuu loppukesällä. Kesäkuun aikana tehdään myös ajoradan reunakiveyksiä sekä asfaltoidaan ajoratoja. Kadun eteläpuolella on uusittu jalankulku- ja pyöräväylää, ja uutta osuutta kadun länsipäässä saadaan käyttöön kesäkuun alussa. Tässä yhteydessä myös väliaikainen suojatie Paasikivenkadun yli Haarlan mutkassa poistuu käytöstä ja kulku siirtyy lopulliselle reitille Haarlankadun ja Rantatien kautta. Paasikivenkadun eteläpuolella rakennetaan jalankulku- ja pyöräväylää Sepänkadun siltaa kohti. Paasikivenkadun varrella sijaitsevan sähkönsyöttöaseman talonrakennustyöt valmistuvat kesäkuun alussa. Aseman kojeistoasennukset alkavat loppusyksyllä.

Rantatiellä katurakennustyöt etenevät alueen talorakennustyömaiden mukaisesti. Auto- ja pyöräliikenne Rantatiellä kulkee jo lopullisella paikallaan ajoradalla. Rantatien radan pohjatyöt ovat valmistuneet ja kadulla tehdään ratatöitä kesän ajan. Rantatielle tulee sekä sepelirataa että nurmirataa. Rantatien raitiopysäkeillä eli Tikkutehtaan ja Santalahden pysäkeillä tehdään mm. reunakivitöitä sekä asfaltointeja. Santalahden rantasillalla rakennetaan hissiä sillan Pispalanharjun puoleisessa päädyssä. Hissi on tavoitteena saada käyttöön kesäkuun aikana. Lisäksi Rantatien alueella jatketaan Paasikiventien ylittävän Rosenlewin sillan maatukien rakentamista. Myös Paasikiventien levennystöitä jatketaan kesäkuussa.Näihin töihin liittyen Paasikiventiellä tulee kesäkuun alussa lännen suuntaan muutamia kaistajärjestelyjä, kun työaluetta muutetaan. Myös idän suuntaan ajettaessa kaistoille tulee pieniä sivusiirtymiä Paasikiventien keskiosalla tehtävien viemäritöiden vuoksi.

Paasikivenkadulla alkaa kesäkuussa sepeliradan rakentaminen. Sähkönsyöttöaseman talonrakennustyöt sekä tukimuurityöt valmistuvat.

HIEDANRANTA

Kesäkuussa Sellupuiston painopengertä jatketaan etelän suuntaan Tehdaskartanonkadun päälle. Tämän vuoksi Tehdaskartanonkadulle rakennetaan töiden ajaksi noin sadan metrin matkalle kiertotie, johon tulee kaksisuuntainen ajorata sekä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Painopengertöiden lisäksi Raitiotieallianssi uusii kaukolämpölinjaa kiertotien sivussa. Kiertotie saadaan käyttöön 2.6. Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa reilun vuoden, eli kesälle 2023 saakka.

Hiedanrannassa jatketaan kesäkuussa ratapohjan rakentamista Nottbeckin aukion ja tehdasalueen välillä. Lisäksi alueella tehdään uutta kunnallistekniikkaa Hiedanrannan tulevia asuinalueita varten. Sellupuiston alueella painopenkereestä aiheutuvat liikennejärjestelyt jatkuvat edelleen.

Hiedanrannassa rakennetaan ratapohjaa Nottbeckin aukion ja tehdasalueen välillä.

LENTÄVÄNNIEMI

Federleynkadulla jatkuu ratapohjan rakentaminen eri kohdissa. Ensimmäiset kiskot Federleynkadulle saatiin toukokuun lopulla Matilda Niemen kadun ja Niemenkylänkadun välille, ja kiskotyöt jatkuvat kesäkuun aikana. Kesällä Federleynkadun pohjoispuolella rakennetaan uutta valaistusta ja asennetaan valaisinpylväiden perustuksia, sekä tehdään kantavaa kasvualustaa uusille katupuille. Töiden vuoksi Federleynkatu on Kehyskadun ja Matilda Niemen kadun välillä yksisuuntainen. Osuudella sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne. Pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat pääosin Federleynkadun pohjoispuolella. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu on kokonaan suljettu autoliikenteeltä. Myös Federleynkadun pysäköintiä on rajoitettu, ja raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella. Myös muiden raitiotiekatujen osuudella pysäköintipaikkoja on poistunut ja tulee poistumaan kevään ja alkukesän aikana. Tampereen kaupungin tiedote >>

Kehyskadulla kiskoasennukset on tavoitteena aloittaa kesäkuussa Lielahdenkadun liittymässä, joka on töiden ajaksi muutettu T-risteykseksi. Kesäkuussa Kehyskadulla jatketaan myös ratapohjan rakentamista sekä tehdään kadun rakennekerroksia jalankulku- ja pyöräväylälle. Kesällä autoliikennettä siirretään kadun itäreunaan jalankulku- ja pyöräväylän päälle, ja työalue muuttuu kadun keskiosalle. Töiden myötä Kehyskadun jalankulkuun ja pyöräilyyn tulee muutoksia. Töiden aikana Kehyskadun autoliikenne on kaksisuuntainen. Pysäköintipaikat Kehyskadulta poistettiin toukokuussa raitiotien katusuunnitelman mukaisesti.

Lielahdenkadulla rakennetaan vielä alkukesän aikana isoa viemärilinjaa ja johtolinjojen poikituksia kadun ali. Vesihuoltotyöt siirtyivät toukokuun lopussa kadun pohjoispuolelle, minkä vuoksi Lielahdenkadun ajoneuvoliikenne siirrettiin kadun eteläpuolelle. Lielahdenkadun eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylä otettiin järjestelyiden myötä käyttöön. Myös Lielahdenkadulla rakennetaan kesäkuun aikana ratapohjaa Kehyskadun liittymän ja Lentävänniemenkadun välisellä osuudella. Lielahdenkadulla säilyy töiden aikana kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoja ja ajolinjoja muutetaan töiden edetessä. Pysäköintipaikat Lielahdenkadun raitiotieosuudelta poistetaan alkukesän aikana.

Halkoniemenkadulla aloitettiin vesihuoltotyöt toukokuun lopussa. Ajoneuvoliikenne siirrettiin kulkemaan kadun länsipuolella sijaitsevalle väliaikaiselle ajoradalle. Myös jalankulku siirtyi kadun länsireunalle. Halkoniemenkadun louhinnat on saatu toistaiseksi päätökseen. Pysäköintipaikat Halkoniemenkadulla poistuivat toukokuun lopussa.

Pyhällönpuistossa maapohjan kantavuutta parantava painopenger valmistui toukokuussa. Tulevan radan poikki itäpuolelle johtava kulkureitti on ollut katkaistuna painopenkereen rakentamisen ajaksi, mutta penkereen valmistuttua väylä saatiin jälleen käyttöön toukokuun lopulla. Painopenger on paikoillaan noin vuoden, jonka jälkeen alueella aloitetaan päällysrakennetyöt eli kiskojen asennus.

Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla jatketaan vesihuoltotöitä. Halkoniemenkadun louhinnat on saatu toistaiseksi päätökseen. Kuva: Raitiotieallianssi/Pasi Tiitola