Raitiotien länsiosan ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt valmiit ja rakentamistyöt alkamassa – telematiikkakeskuksen siirto pimentää Rantatunnelin länsipuolen opasteet kahdeksi vuorokaudeksi

Raitiotieallianssi on saanut valmiiksi raitiotien rakentamista valmistelevat liikennejärjestelyt Paasikivenkadulla, Rantatiellä ja Paasikiventiellä. Raitiotien rakentamistyöt ovat alkaneet Paasikivenkadulla pintarakenteiden purulla ja johtosiirroilla sekä Rantatiellä ja Paasikiventiellä tukimuuritöillä ja Santalahden ylikulkusillan siirtoa valmistelevilla töillä. Pirkankadulla on aloitettu johtosiirrot. Sekä tieliikenteen että jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt ovat pitkäaikaisia. Muutoksista tiedotetaan erikseen.

Autoliikenteen kaistajärjestelyt valmiit

Paasikivenkadulla on nyt käytössä yksi kaista keskustan suuntaan ja kaksi kaistaa keskustasta lännen suuntaan. Paasikiventieltä pääsee töiden aikana vain yhtä ajokaistaa Paasikivenkadulle, mikä on myös raitiotien valmistumisen lopputilanne.

Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymässä on otettu käyttöön väliaikainen kiertoliittymä liikenteen sujuvoittamiseksi ensimmäisten rakentamistöiden aikana. Kiertoliittymä on käytössä kevääseen 2021, jolloin Sepänkadun ja Paasikivenkadun välinen liikenne katkaistaan sillan uusimistöiden vuoksi. Kiertoliittymässä on vapaa oikea kaista lännen suuntaan, mutta sitä joudutaan tietyissä työvaiheissa ajoittain sulkemaan. Tästä voi aiheutua jonoutumista ja matka-ajan pidentymistä iltapäiväliikenteessä, mutta asiasta tiedotetaan etukäteen.

Liikennejärjestelyt Paasikivenkadulla

Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun liittymässä on nyt samoin käytössä kiertoliittymä, jonka tavoitteena on sujuvoittaa Hämeenpuiston lisääntyvää liikennettä Sepänkadun siltatöiden alkaessa keväällä 2021.

Paasikiventien ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt ovat valmistuneet ja alueella aloitetaan uuden Santalahden ylikulkusillan rakentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa ajokaistat kulkevat Paasikiventien reunoilla ja työalue sijaitsee tien keskellä. Viikolla 49 keskiviikon ja torstain aikana eli 2.-3.12. Paasikiventiellä tehdään Rantatunnelin telematiikkakeskuksen siirto, joka vaikuttaa tunnelin opasteisiin Vaitinaron risteyksen ja Paasikivenkadun risteyssillan välillä. Opasteet ko. alueella ovat töiden aikana pois käytöstä. Töiden aikana tunnelin nopeusrajoitus on Tieliikennekeskuksen määrittelemä 60 km/h. Tunnelissa ja heti tunnelin välittömässä läheisyydessä järjestelmät toimivat.

Rantatien ja Paasikiventien liikennejärjestelyt

 

Pirkankadulla on tehty kaistajärjestelyjä Sepänkadun liittymäalueen eteläpuolella aloitettavien vesihuoltotöiden vuoksi.

Pirkankadun liikennejärjestelyt

Bussiliikenteessä muutoksia

Lännen suuntaisten linjojen bussipysäkki Santalahti 1002 on siirretty Paasikivenkadun sillalle ns. ajoratapysäkiksi. Paasikivenkadulta Paasikiventielle johtava ramppi on muutettu yksikaistaiseksi siten, että nykyinen oikeanpuoleinen kaista suljetaan. Autoilijoiden on syytä noudattaa tarkkaavaisuutta pysäkiltä lähtevän bussin osalta sen liittyessä rampin vasemmanpuoleiselle kaistalle. Autoliikenteellä on väistämisvelvollisuus pysäkiltä poistuvaan bussiin nähden.

Jalankulkureittien muutosten vuoksi bussipysäkille Santalahti 1003 keskustan suuntaan on pääsy jatkossa Tiporaitin kautta tai Haarlankadun kiertotietä.

Myös Rantatiellä on tehty bussiliikenteen järjestelyjä. Linjojen 3, 21, 71, 72, 80 ja 85 keskustan suuntainen pysäkki Rantatie 1007 on työmaan vuoksi suljettu 4.12. saakka. Lähin korvaava pysäkki on Venesatama 1009 noin 6 minuutin kävelymatkan päässä kohti Lielahtea.

Bussiliikenteen muutoksista tiedottaa tarkemmin Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse.

Jalankulku ja pyöräily ohjattu Paasikivenkadun varrelta Onkiniemenkadulle ja Haarlankadulle

Uusien liikennejärjestelyjen myötä Rantatieltä Paasikivenkadulle johtava jalankulku- ja pyöräilyreitti Paasikivenkadun eteläpuolella suljetaan viikon 49 puolivälissä. Samoin Rantatien sillalta porrasyhteys Paasikivenkadulle suljetaan tuolloin. Paasikivenkadun yli on tehty uusi valo-ohjattu suojatie Haarlan tehdasrakennuksen kohdalle, josta kiertoreitti on opastettu Haarlankatua ja Onkinimenkatua pitkin, ja sieltä edelleen Näsijärvenkadulle ja keskustan suuntaan. Uuden kiertoreitin myötä Paasikivenkadun eteläreunan jalankulku- ja pyöräilyreitti on suljettu Sepänkadulle saakka.

Sepänkadulla jalankulku ja pyöräily on suljettu sillan länsipuolelta ja ohjattu kadun toiselle puolelle.

Jalankulku ja pyöräily opastetaan maastossa erillisen opastussuunnitelman mukaan keltamustilla jalankulun ja pyöräilyn viitoilla sekä erillisillä alueopastekylteillä.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit ensimmäisissä työvaiheissa

Ensimmäiset raitiotien rakentamistyöt alkamassa

Ensimmäiset varsinaiset raitiotien rakentamiseen liittyvät työt ovat alkamassa Santalahden alueella.

Rantatiellä valmistellaan Santalahden nykyisen ylikulkukäytävän siirtoa ja uuden ylikulkusillan rakentamista viikosta 49 lähtien. Työt aloitetaan nykyisen sillan hissien purkamisella. Sillan hissit poistuvat pysyvästi käytöstä, mutta kulku sillalla säilyy purkutyön aikana. Raitiotieallianssi aloittaa myös uuden sillan porapaalutukset joulukuun aikana. Paalutuksia tehdään aluksi Näsijärven puolella ja sen jälkeen Rantatien puolella. Porapaalutus on melua aiheuttavaa työtä ja työt kestävät arviolta viikolle 52 asti. Nykyisen puisen ylikulkukäytävän tilalle rakennetaan leveämpi teräsbetoninen ylikulkukäytävä. Nykyinen puinen ylikulkukäytävä siirretään tammikuun 2021 aikana 30 metriä itään päin väliaikaiseksi kulkutieksi Paasikiventien yli rakentamisen ajaksi.

Santalahden ylikulkusillan hissit puretaan siltatöiden vuoksi pois käytöstä

Rantatien risteyssillan länsipuolella aloitetaan myös Santalahden tukimuurin rakentaminen viikolla 49. Tällöin aloitetaan työnaikaisen tukiseinän ponttaustyöt, jonka ponttien lyömisestä aiheutuu melua. Työtä tehdään Rantatien risteyssillan läheisyydessä Rantatien puolella ja niiden arvioitu kesto on 2-3 päivää. Ponttaustöiden valmistuttua tukiseinä ankkuroidaan. Ankkurointia tehdään poravaunulla, mikä on melua aiheuttavaa työtä. Nämä työt aloitetaan viikolla 50 ja ne kestävät arviolta koko viikon.

Kuvassa merkityllä alueella tehdään tukiseinän ponttaus-ja paalutustöitä sekä tukiseinän ankkurointia viikoilla 49-50

Rantatien tulevan itäisemmän raitiopysäkin kohdalla aloitetaan samoin tukimuurityöt entisen tulitikkutehtaan kohdalta. Rantatien alueella aloitetaan myös johto- ja putkisiirrot pois tulevan raitiotien alta. Raitiotieväylä sijaitsee Rantatien ja Paasikiventien (valtatie 12) välissä, ja Rantatien osuudella sijaitsee kaksi raitiopysäkkiä.

Paasikivenkadulla aloitetaan maanrakennustyöt sekä johto- ja putkisiirrot kahdessa kohdassa, Sepänkadun liittymästä sekä Haarlan kiinteistön kohdalta lännen suuntaan. Työalueet sijaitsevat Paasikivenkadun pohjoispuolella eli Näsijärven puolella. Ensi keväänä aloitetaan Haarlan tehdaskiinteistön kohdalla johtosiirtojen valmistuttua tukimuurin rakentaminen.

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, on aloitettu vesihuoltotyöt kadun eteläpuolella.