Raitiotieallianssin toukokuu: Hiedanrannan raitiotien rakentaminen alkoi – raitiotien länsiosuuden työt vilkastuvat kesää kohti

Raitiotieallianssi on aloittanut huhtikuun lopulla raitiotietyöt myös Hiedanrannan alueella. Santalahdessa ja Lentävänniemessä työt etenevät suunnitellusti.

Sepänkadulla ja Santalahdessa ovat käynnissä siltatyöt, ratapohjan rakentaminen ja raideasennukset sekä katurakennustyöt. Myös sähkönsyöttöaseman talonrakennustyöt Paasikivenkadun kupeessa etenevät. Santalahden rantasillan hissityöt jatkuvat koneiston asennuksilla toukokuun aikana.

Santalahden länsipäässä Paasikiventien ylittävän raitiotiesillan eli Rosenlewin sillan paalutukset ovat edenneet suunnitellusti. Paalutuksia jatketaan myös myöhemmin kesällä, kun paalutetaan Paasikiventien kaistojen välistä tukea. Lisäksi alueella jatketaan Paasikiventien muutostöitä. Rosenlewin sillan rakentamista voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta

Hiedanrannan alueella ensimmäiset työvaiheet ovat alkaneet tulevan Nottbeckinaukion ja vanhan tehdasalueen välisellä osuudella sekä Tehdaskartanonkadulla. Alueelle tehdään töiden vuoksi myös liikennejärjestelyjä.

Niemenrannassa ja Lentävänniemessä rakentamistyöt jatkuvat kaikilla raitiotiekaduilla. Kevään aikana työt vilkastuvat ja ensimmäisiä kiskoja Lentävänniemeen asennetaan jo touko-kesäkuussa.

Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen kaupunki jatkaa Näsisaaren rakentamista, joka on osa länsiosan tulevaa raitiotiereittiä. Saarta täytetään ensin molemmista päistä, ja kesällä alueita aletaan yhdistää. Saaritäyttö saadaan valmiiksi arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Rakentamistyöt alueittain

SANTALAHTI

Pirkankadulla jatketaan reunakiviasennuksia sekä kiveystöitä.

Sepänkadulla on istutettu ensimmäiset uudet katupuut. Lisäksi on rakennettu kaapelireittejä ja tehty päällystystöitä. Radan kiintoraidelaattatyöt ovat myös käynnissä. Tämän vuoden ensimmäiset kiskoasennukset ja kiintoraidelaatan valut on tehty huhtikuussa Sepänkadulla. Sepänkadun sillalla on käynnissä siirtymälaattojen rakentaminen. Raitiotiekiskojen asennus sillalle alkaa toukokuussa. Työt Sepänkadulla etenevät niin, että Sepänkatu on tarkoitus avata läpikulkuliikenteelle jälleen elokuussa.


Sepäankadun uutta katunäkymää kiskoineen

Paasikivenkadulla on käynnissä radan rakennekerrosten, kaapelireittien ja hulevesilinjojen rakentaminen. Lisäksi jatketaan eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylän rakentamista. Toukokuun alkupuolella tehdään Tiporaitin väylän tasausta, jonka vuoksi Tiporaitti on osittain suljettu. Korvaava reitti kulkee tänä aikana Rantatieltä Paasikivenkadun yli Haarlankadulle, josta on suojatie jälleen Paasikivenkadun eteläpuolelle. Paasikivenkadun varrella sijaitsevalla sähkönsyöttöasemalla tehdään julkisivutöitä. Paasikivenkadun länsipäässä on tehty ajoradalla työnaikaisia liikennejärjestelyjä vanhan hulevesilinjan korjausta varten.

Paasikiventien ympäristössä, Santalahden länsipäässä, Rosenlewin sillan paalutustyöt ovat tällä erää päätösvaiheessa. Paalutuksia tehdään vielä myöhemmin kesällä. Sillan perustuksia jatketaan toukokuussa. Paasikiventien muutostyöt etenevät. Paasikiventietä siirretään ja levennetään lännen suuntaan kolmikaistaiseksi, koska ilman siirtoa raitiotie ei mahtuisi Rantatien alueelle. Raitiotieallianssi tekee raitiotietöiden yhteydessä Paasikiventien levennystyöt Tampereen uittotunnelin länsipuolelle saakka, jossa ne yhdistyvät aikaisemmin tehtyyn levitykseen.

HIEDANRANTA

Hiedanrannassa raitiotien rakentaminen alkoi huhtikuun lopulla. Töiden alkuvaiheessa tehdään alueelle myös muutamia liikennejärjestelyjä. Raitiotien rakentamiseen tarvittava työmaatie sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen väylä tulevat jatkossa risteämään Hiedanrannan alueella Paasikiventien ylittävän jalankulku- ja pyöräväylän kanssa. Risteyskohta merkitään liikennemerkein siten, että työmaaliikenteellä on väistämisvelvollisuus.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitit Hiedanrannassa Raitiotieallianssin työmaa-alueen läheisyydessä 2.5 alkaen.

Raitiotieallianssi on aloittanut lisäksi Sellupuiston painopenkereen jatko-osan valmistelevat työt. Painopengertä jatketaan tulevan Tehdaskartanonkadun päälle. Sitä varten nykyiselle Tehdaskartanonkadulle rakennetaan töiden vuoksi noin sadan metrin matkalle kiertotie, johon tulee kaksisuuntainen ajorata sekä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Samassa yhteydessä painopenkereen alta siirretään pois käytössä oleva kaukolämpölinja. Autoliikenteen osuus kiertotiestä rakennetaan ensin ja se saadaan käyttöön toukokuun puolivälissä. Sen jälkeen tehdään vielä kaukolämmön siirto ja kiertotien osuus jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Se saadaan käyttöön kesäkuun alkupuolella. Kiertotiejärjestely on voimassa reilun vuoden, eli kesälle 2023 saakka.

Sellupuiston alueella painopenkereestä aiheutuvat liikennejärjestelyt jatkuvat edelleen.

LENTÄVÄNNIEMI

Federleynkatu suljettiin maaliskuun alussa kokonaan autoliikenteeltä Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta. Kadulla sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne Lentävänniemestä keskustan suuntaan Matilda Niemen kadulle saakka. Federleynkadulla tehdään vesijohtojen poikituksia kadun ali sekä ratapohjaa Matilda Niemen kadusta itään päin. Töiden vuoksi Federleynkadun pysäköintipaikkoja on poistettu. Raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella. Myös muiden raitiotiekatujen osuudella pysäköintitiloja poistuu kevään ja alkukesän aikana. Tampereen kaupungin tiedote >>

Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymässä tehdään kaapeliputkituksia ja ratapohjaa. Kehyskadun pohjoispäässä on aloitettu vesihuoltolinjan poikitus kadun ali ja työt jatkuvat alueella lähiviikot. Kehyskadun autoliikenne on kaksisuuntainen, ja töiden aikana huoltoajo sekä kiinteistöille pääsy varmistetaan. Jalankulku ja pyöräily kulkevat kadun varrella. Kehyskadun ja Lielahdenkadun välinen kiertoliittymä on muutettu T-risteykseksi, jossa väistämisvelvollisuus on Kehyskadun suunnasta tulevilla. Pysäköintipaikat Kehyskadulta poistetaan raitiotien katusuunnitelman mukaisesti kesäkuun aikana.

Lielahdenkadulla on käynnissä vesihuoltolinjan poikitus Halkoniemenkadun tuntumassa sekä jätevesilinjan rakentaminen. Männistönkujan kohdan poikitustyöt on aloitettu liikennejärjestelyillä sekä kaivuutöillä. Lielahdenkadulla säilyy töiden aikana kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoja ja ajolinjoja muutetaan töiden edetessä. Jalankulun ja pyöräilyn reitti on töiden aikana ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella, mutta töiden edetessä on odotettavissa tilapäisiä muutoksia. Pysäköintipaikat Lielahdenkadun raitiotieosuudelta poistetaan alkukesällä.

Johtosiirtokaivantojen täyttöä Lielahdenkadulla

Halkoniemenkadulla on aloitettu jalkakäytävän levitys kadun länsireunalla liikekeskuksen ja ajoradan välisellä alueella. Ajorata sijaitsee toistaiseksi nykyisellä paikallaan. Jalankulkuväylä sijaitsee tässä vaiheessa kadun itäreunalla. Pysäköintipaikat poistetaan katusuunnitelman mukaisesti toukokuun aikana. Louhintatyöt Halkoniemenkadulla käynnistyvät viikolla 18 ja kestävät toukokuun ajan. Louhintatöitä tehdään päiväaikaan aidatun työmaa-alueen sisällä. Louhinnasta ilmoitetaan äänimerkillä, ja tarvittaessa kulkua työmaa-alueen lähistöllä Pyhällönpuistossa pysäytetään hetkeksi räjäytysten aikana. Töistä aiheutuu melua lähiympäristöön.
Louhinnasta saatavaa kiviainesta hyödynnetään Pyhällönpuiston painopengertöissä.


Pyhällönpuiston päätepysäkin alueella aloitetaan louhintoja 3.5. alkaen

Pyhällönpuistossa painopenkereen työt jatkuvat. Painopengertöiden vuoksi kulkureittejä alueella on muutettu. Työalueen länsipuolella kulkureitti kiertää alueella sijaitsevalle leikkialueelle, joka on töiden aikana käytössä. Tulevan radan poikki itäpuolelle johtava kulkureitti on katkaistu raitiotietöiden ajaksi. Kulkureitit opastetaan maastossa töiden aikana.