Raitiotien länsiosan mahdollistavat asemakaavat etenivät – Sellupuiston osuus hyväksyttiin, Hiedanrannan ehdotuksia nähtäville

Raitiotien jatkamista länteen päin mahdollistavia asemakaavoja käsiteltiin tiistaina 31.3.2020 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa. Sellupuiston länsiosaa koskeva asemakaava hyväksyttiin lautakunnan osalta. Hiedanrannan keskustan ja Järvikaupungin raitiotiekäytäviä koskevat asemakaavaehdotukset hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville.

Sellupuiston asemakaavan suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin verran Lielahden keskustasta koilliseen. Alueeseen kuuluu nykyinen Sellupuisto ja siihen lounaassa rajautuvan osa teollisuustonttia. Asemakaavamuutoksessa tarkistetaan katu-, ja virkistys- ja erityisalueiden kaavamerkintöjä ja keskinäisiä rajauksia. Osa entistä teollisuustonttia muutetaan virkistysalueeksi. Viheralueen määrä kasvaa.

Niemenrannan Sellupuiston asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa raitiotien rakentaminen välillä Hiedanrannan tehdasalue–Federleynkatu ja laajennetun Sellupuiston toteuttaminen virkistysalueeksi puistosuunnitelman mukaisesti. Osa nykyistä teollisuustonttia muutetaan puistoksi. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan.

Tehtaalta Federleynkadulle johtava raitiotietä mukaileva kävelyn ja pyöräilyn pääväylä päätettiin nimetä Sellupuistonraitiksi. Tämän väylän jatke Tehdaskartanonkadun risteyksestä tehtaalle päätettiin nimetä Vesitorninkaduksi. Tehtaalta etelään aukiolle johtava pääkatu päätettiin nimetä Tehdaskaduksi. Tulevan Hiedanrannan keskustan aukion nimeksi päätettiin Nottbeckinaukio.

Nähtävillä olon jälkeen nimistöä on täydennetty. Tehtaalta Sellupuistoon ja Niemenrannan Federleynkadulle johtava kevyen liikenteen väylä päätettiin nimetä Sellupuistonraitiksi. Ehdotusta ei ole tarpeen asettaa tämän vuoksi uudelleen nähtäville.

Sellupuiston asemakaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman, ja raitiotien osalta valtuuston päätettyä sen rakentamisesta.

Valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa. Samaan aikaan on suunniteltu myös Sellupuiston yleissuunnitelman länsiosaa raitioitien tarpeita vastaavaksi. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi muutetun yleissuunnitelman.

Sellupuiston länsiosan luonne on suunnitelmassa säilymässä luonnonmukaisena aluepuistona, jonne on suunniteltu uusia huleveden hallinnan rakenteita, uusia kävelyn, pyöräilyn sekä raitiotien reittejä, ekologinen yhteys uuden, puistoa halkovan raitiotiesillan alitse ja muun muassa oleskelulaitureita luonnon tarkkailuun.

Lännen raitiotiereitin kaavaehdotuksia nähtäville

Tulevan Hiedanrannan keskustan kohdalle suunniteltua raitiotien aluetta sekä Järvikaupungin kohdan raitiotieosuutta koskevat asemakaavaehdotukset hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville.

Omaehtoinen kulttuuritoiminta on olennainen osa Hiedanrannan alueen identiteettiä. Siksi yhdyskuntalauta esittää, että selvitetään, millaisia tiloja Kuivaamon nykyiset toimijat tarvitsevat ja millaisia korvaavia tiloja heille voidaan osoittaa Hiedanrannan alueelta.

Hiedanrannan keskustassa asemakaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn reitistöä. Katualue toimii runkona tulevan Hiedanrannan kaupunginosan infran rakentamiselle riippumatta raitiotien rakentamispäätöksestä.

Keskustan asemakaavan suunnittelualue on Lielahdessa noin viiden kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta luoteeseen entisellä teollisuusalueella. Asemakaavan muutos koskee noin 1200 metrin pituista kaistaletta Näsijärven rannasta tehdasalueen ja tehtaan kautta Sellupuistoon asti.

Asemakaavassa muutetaan nykyistä teollisuustonttia katualueeksi ja muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa.

Järvikaupungin kohdan raitiotien asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja Santalahden kaupunginosien rajalla. Asemakaavan muutos ja asemakaava koskee noin 900 metrin pituista väliä Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan. Suunnittelualue on nykyisellään kokonaisuudessaan rakentamatonta Näsijärven vesialuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa katusuunnitelman toteuttaminen siltoineen Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan keskustan välille täyttömaalle. Valmisteluvaiheen jälkeen on täydennetty vaikutusten arviointia ja selvitysaineistoa. Kaava-alueen rajoja on tarkennettu ja nimistöä lisätty.

Asemakaavoja on valmisteltu Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun rinnalla. Asemakaavat voidaan toteuttaa niiden saatua lainvoiman ja raitiotien osalta valtuuston päätettyä sen rakentamisesta. Raitiotien osalta kaavan toteuttaminen on riippuvainen myös vesilain mukaisesta lupamenettelystä, josta ei ole vielä lainvoimaista päätöstä.

Raitiotien ensimmäistä osuutta rakennetaan parhaillaan Hervannasta Tampereen keskustaan Pyynikintorille ja Taysin alueelta Hatanpään valtatielle. Toinen osuus jatkaisi raitiotietä Pyynikintorilta Lielahteen ja Hiedanrantaan sekä edelleen Lentävänniemeen.

Tampereen kaupungin tiedote