Raitiotien rakentaminen käyntiin useassa kohteessa

Tampereen raitiotien ensimmäisen osan eli Hervanta–keskusta–Tays rakentaminen käynnistyy maaliskuusta alkaen useassa kohteessa. Töitä tehdään vaiheittain eri työmaa-alueilla eli lohkoilla, joita on kaikkiaan viisi: Keskusta, Kaleva, Hervannan valtaväylä, Hervanta sekä varikko Hervannassa. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2017 raitiotietä rakennetaan Pirkankadulla, Hämeenkadun länsipäässä, Itsenäisyydenkadulla, Sammonaukiolla, Tekunkadulla, Sammonkadulla, Hervannan valtaväylän pohjoispäässä sekä Insinöörinkadun pohjois- ja eteläpäässä.

Raitiotien ensimmäinen osa sisältää 15 kilometriä kaksiraiteista rataa keskustasta Hervantaan ja Taysille sekä varikon Hervantaan. Osan 1 rakentaminen kestää runsaat neljä vuotta ja se on tavoitteena avata raitioliikenteelle vuonna 2021.

Ensimmäisiä työvaiheita ovat työmaatukikohtien perustaminen, työmaiden aitaus sekä työn edellyttämien puiden poisto, jota tehdään vielä maalis-huhtikuun vaihteessa. Lisäksi johtoja ja putkia siirretään pois tulevan radan alta. Töitä tehdään pääasiassa päiväaikaan mutta tarvittaessa myös öisin, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän.

– Raitiotietä rakennetaan kadun poikkileikkauksen näkökulmasta siten, että johto-ja putkisiirtojen jälkeen kaikki raitiotien vaatimat kerrosrakenteet, kiintolaatta, kiskot ja pintarakenteet tehdään valmiiksi asti työalueeksi rajatulla alueella. Raitiotien sähköratarakenteet asennetaan myöhemmin. Raitiotie rakentuu osista, jotka neljän vuoden rakennusaikana liitetään vaiheittain toisiinsa. Voidaan siis puhua mittavasta palapelistä, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä kuvailee.

Tavoitteena on sujuva, turvallinen ja luotettava liikenne töiden aikana sekä mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille, yrityksille ja niiden asiakkaille. Rakentamisen eri vaiheissa bussiliikenteessä tehdään reitti- ja pysäkkimuutoksia, joista osa on tilapäisiä ja osa pysyviä.

Keskustassa useita työkohteita

Pirkankadulla aloitetaan työt huhtikuun alussa Pyynikintorin kohdalta. Kadun pohjoispuolella tehdään johtosiirtoja ja kadunrakennustöitä välillä Sotkankatu–Mariankatu sekä bussipysäkkien muutoksia. Uudet bussipysäkit rakennetaan vaiheittain, ja töiden aikana toinen pysäkeistä on vuorotellen pois käytöstä.  Raitiotien rakentamisen aikana Pirkankatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan. Jalankulkijoiden käytössä on työn aikana aina toinen puoli kadusta.

Hämeenkadun länsipäässä työt käynnistyvät kesäkuun alussa Hämeenkadun ensimmäisestä korttelista Hämeenpuistosta Näsilinnankatua kohti. Kaikki raitiotien vaatimat työt toteutetaan kadun keskialueella siten, että kadusta rajataan työmaa-alue rakennustöille. Katuosuudella toteutetaan johtosiirtoja ja raitiotien vaatimia rakennekerroksia. Lisäksi rakennetaan kiintoraidelaatta ja raitiotien päällysrakenne. Työnaikaiset liikennejärjestelyt tarkentuvat kevään kuluessa. Alueen henkilöautoliikennettä ja pysäköintiä tullaan rajoittamaan. Bussiliikenteen järjestelyjen suunnittelu on vielä kesken, ja aikataulujen muutoksiin on töiden aikana hyvä varautua. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on työn aikana kadun molemmat reunat. Myös asiointi alueen liikkeisiin ja pääsy asuntoihin varmistetaan. Tämän vuoden aikana rakennetaan myös Hämeenkadun ja Rautatienkadun liittymäkohta.

Itsenäisyydenkadulla raitiotien rakennustyöt alkavat Tammelan puistokadun ja Kalevan puistotien välillä huhtikuussa ja Rautatienkadun sekä Tammelan puistokadun välillä kesäkuussa. Myös Itsenäisyydenkadun ensimmäisiä työvaiheita ovat johto- ja putkisiirrot, ja muun muassa päävesijohtolinja siirretään raitiotien alta. Johtosiirtoja tehdään välillä Tammelan puistokatu–Salhojankatu ja kadunrakennustöitä välillä Salhojankatu–Kalevan puistotie.

Autoliikenne Itsenäisyydenkadulla hoituu raitiotien rakentamisen aikana molempiin suuntiin, ja bussiliikenne pyritään työn aikana hoitamaan normaalisti. Jalankulkijoiden käytössä pyritään pitämään kadun molemmat puolet, mutta aina vähintään toinen puoli kadusta. Kaikki raitiotien vaatimat työt toteutetaan ajoradan reunakivien välisellä alueella lukuun ottamatta pysäkkien kohtia.

Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun risteysalueella aloitetaan huhtikuun alussa rakentamaan hulevesiallasta Posteljooninpuiston nykyisen maanpinnan alle. Altaan tarkoituksena on varmistaa, että esimerkiksi rankkasateet tai laajat sulamisvedet eivät jatkossa tulvi asematunneliin ja aiheuta liikennehaittoja. Posteljooninpuiston töiden käynnistyessä työalue rajoittaa osittain puistossa liikkumista. Samalla, eli ns. rullakioskin alueella, aloitetaan kunnallistekniikkaan ja johtosiirtoihin liittyviä töitä toukokuun puolivälissä. Tällaisia töitä ovat muun muassa liikennejärjestelyjä valmistelevat työt kuten ajokaistan maalaukset ja liikennemerkkien siirrot. Raitiotien rakentamiseen liittyvät työt on tarkoitus aloittaa kesäkuun alussa, kun henkilöautoliikenne on poistunut Hämeenkadun itäpäästä.

Kalevassa runsaasti töitä

Sammonaukiolla raitiotie rakennetaan vuosien 2017 ja 2019 välillä neljässä päävaiheessa. Sammonaukio on raitiotien Keskustan ja Kalevan lohkojen solmukohta, josta alkavat Itsenäisyydenkadun, Sammonkadun ja Teiskontien johto-ja putkityöt. Työt alkavat maalis-huhtikuun vaihteessa aukion liikennejärjestelyillä ja tulevan raitiotien alta tehtävillä johtosiirroilla monessa kohdassa liittymäalueella. Työt muuttavat ajoneuvo-ja bussiliikenteen kaista-ja ajojärjestelyjä, mutta bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti. Joidenkin työvaiheiden ajaksi joudutaan sulkemaan suojateitä ja ohjaamaan kävelyä ja pyöräilyä kiertoreiteille.

Sammonkadulla rakennustyöt alkavat samoin maalis-huhtikuun vaihteessa. Töitä tehdään useassa kohteessa samanaikaisesti, kun kadun eteläisellä reunalla kulkevalla talouskaistalla tehdään johto-ja putkisiirtoja. Muut raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella. Raitiotien rakentamisen aikana Sammonkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan, ja bussiliikenne töiden aikana pyritään hoitamaan normaalisti. Jalankulkuyhteydet kauppoihin ja kiinteistöihin varmistetaan molemmin puolin katua. Pohjoisreunan pyörätie säilyy töiden ajan nykyisellään.

Tekunkadulla on aloitettu 6. maaliskuuta alkaen uuden Kekkosentien ylittävän raitiotiesillan rakentamista edeltävät johto-ja putkisiirrot. Työt alentava ajoneuvoliikenteen nopeuksia Kekkosentiellä. Työalue on ABC-huoltamon ja Tampereen ammattikorkeakoulun välisellä alueella, nykyisen Teiskontien sillan vieressä. Varsinaiset sillan rakentamistyöt käynnistyvät huhtikuussa. Töillä on vaikutusta myös alueen pysäköintijärjestelyihin.

Hervannan valtaväylällä silta-ja tukimuuritöitä

Hervannan valtaväylällä töitä tehdään tänä vuonna Hervannan valtaväylän pohjoisosassa Vuohenojan ja Turtolan alueella, jossa ovat jo käynnistyneet maanrakennus- ja siltatyöt. Lisäksi raitiotien tulevalle reitille rakennetaan useampi tukimuuri. Hervannan valtaväylän pohjoisosalla on useita siltoja, joita muokataan raitiotien rakentamiseksi. Väylän eteläosalle rakennetaan myös kokonaan uusia siltoja. Maaliskuussa ovat käynnistyneet Vuohenkujan tukimuurin rakentaminen ja Turtolan alikulkusillan jatkaminen. Huhtikuussa alkavat raitiotien pohjatyöt välillä Vuohensillankatu–Turtolan alikulkusilta.

Koska raitiotie Hervannan valtaväylän kohdalla rakennetaan pääosin väljemmin rakennettuun maastoon, on työnaikaisten liikennejärjestelyjen tarve vähäinen. Liikennejärjestelyjä tehdään kuitenkin työmaaliikenteen osalta sekä työskenneltäessä lähellä Hervannan valtaväylää. Lisäksi liikennejärjestelyjä toteutetaan Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohtia rakennettaessa. Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia Hervannan valtaväylän pyöräilyyn ja jalankulkuun, joille järjestetään tarvittavat korvaavat reitit.  Alueen bussiliikenne hoidetaan normaalisti.

Hervannan työt käyntiin huhtikuussa

Hervannassa Insinöörinkadulla raitiotietä rakennetaan huhtikuusta alkaen kadun pohjoisosassa Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välillä sekä Teekkarinkadun ja Atomipolun välillä. Kanjoninkadun risteysalueella tehdään johtosiirtoja ja levityksiä. Vesijohdon ja hulevesiviemäreiden siirtoja tehdään välillä Atomipolku–Teekkarinkatu.

Raitiotien rakentamista valmistelevia töitä tehdään jo maaliskuussa. Raitiotien rakentamisen aikana Insinöörinkatu on osin suljettu ja bussiliikenne hoidetaan kiertotiejärjestelyin. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä pyritään pitämään aina toinen puoli kadusta.

Hermiankadulla ja Atomipolulla tehtävien töiden aikana Hermiankatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan kaistajärjestelyin. Bussiliikenne kulkee pääsääntöisesti normaalisti työn aikana, ja jalankulku ohjataan aina kadun jompaa kumpaa puolta.  Hervantaan sijoittuvan varikon työt käynnistynevät loppuvuodesta, sillä alueen asemakaavan käsittely on vielä kesken.

In English