Raitiotieallianssin maaliskuu: Raitiotien rakentaminen alkaa Santalahden ja Lentävänniemen välillä

Raitiotieallianssi aloittaa maaliskuussa raitiotien rakentamistyöt usessa kohdassa Santalahden ja Lentävänniemen välillä. Sepänkadulla ja Santalahdessa jo käynnissä olevien töiden lisäksi raitiotien rakentaminen alkaa nyt myös Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla. Käynnissä olevat työt Pyynikintorin ja Santalahden välillä etenevät suunnitellusti ja osittain jopa etuajassa.

Santalahden länsipäässä aloitetaan Paasikiventien ylittävän raitiotiesillan valmistelevat työt sekä siihen liittyvät Paasikiventien muutostyöt. Hiedanrannan alueella ensimmäiset työvaiheet tehdään tulevan Nottbeckinaukion ja vanhan tehdasalueen välisellä osuudella. Niemenrannassa ja Lentävänniemessä raitiotietyöt alkavat kaikilla tulevilla raitiotiekaduilla eli Federleynkadulla, Kehyskadulla, Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla. Ennen raitiotietöiden aloitusta tehdään kaduille tarvittavat liikennejärjestelyt. Raitiotien rakentamisen etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

>”>Raitiotien linja välillä Pyynikintori-Lentävänniemi, video >>

Tampereen kaupunki on aloittanut Näsisaaren täyttötyöt, sillä korkein hallinto-oikeus ratkaisi joulukuussa 2021 Näsijärven täyttölupaa koskevan valituksen. Osuuden Santalahti-Lentävänniemi raitiotien rakentamisen ehtona oli, että Näsijärven täyttöön liittyvät lupakysymykset ratkaistaan ennen raitiotien rakentamisen alkua. Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Koko osalla 2 projektiaikaa on nyt kulunut 31 prosenttia ja valmiusaste on 26 prosenttia . Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla

Raitio- ja bussiliikenteessä matkustamisesta sekä rakentamisen aikaisista joukkoliikennemuutoksista löytyy tietoa Nyssen sivuilta. Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta tietoa Tampereen Ratikan sivuilta.

Rakentamistyöt maaliskuussa

SANTALAHTI

Pirkankadun työt ovat talvitauolla ja katurakennustöitä jatketaan keväällä kelien lämmettyä.

Sepänkadulla on saneerattu hulevesiviemäri rautatien varteen ja Näsijärvenkadun alueelle. Sepänkadun ja Kankurinkadun välillä aloitetaan vesijohtolinjan uusimista. Sepänkadun sillalla on aloitettu kaideasennukset. Sepänkadun alueen kulkureitit ja ajoradat toimivat talven ajan nykyisillä järjestelyillä

Paasikivenkadulla jatketaan edelleen sepeliradan pohjatöitä ja tukimuuritöitä. Lisäksi asennetaan sähköratapylväiden perustuksia.

Rantatiellä jatkuvat tukimuurityöt ja lisäksi tehdään tukimuurien vierellä täyttötöitä sitä mukaa kun tukimuureja valmistuu. Rantatien ja Paasikiventien liittymäaluetta muokataan maaliskuun alussa, kun jalankulku-ja pyöräväylää siirretään väliaikaiselle reitille Paasikiventien eteläpuolella.

Paasikiventien ympäristössä, Santalahden länsipäässä, aloitetaan maaliskuussa johto-ja putkisiirrot pois tulevan raitiotien alta sekä uusitaan mm. hulevesilinjaa. Tässä yhteydessä levennetään Paasikiventien länteen johtavaa ajorataa kaksikaistaisesta kolmikaistaiseksi. Paasikiventietä on siirrettävä kohti Näsijärveä noin 300 metrin matkalta, koska raitiotie ei sovi Rantatien viereen ilman Paasikiventien siirtoa.

Lisäksi aloitetaan Paasikiventien ylittävän Rosenlewin sillan rakentaminen. Silta tulee ylittämään Paasikiventien lähtien Rantatien länsipäästä ja ulottuen Pölkkylänpuistoon, josta raitiotiereitti etenee Näsisaaren kautta kohti Hiedanrantaa ja Niemenrantaa. Rosenlewin sillasta tulee reilut 230 metriä pitkä silta pelkästään raitioliikenteen käyttöön. Siltaa kannattelee maatukien lisäksi viisi pilaria. Maaliskuun puolivälissä aloitetaan sillan maatukien paalutustyöt, joista aiheutuu melua ympäristöön.

Työalueet sijaitsevat sekä Paasikiventien etelä- että pohjoispuolella. Paasikiventien eteläpuolelle on rakennettu väliaikainen jalankulku- ja pyöräväylä, joka otetaan käyttöön maaliskuun alussa.

Santalahden länsipäässä aloitetaan Paasikiventien muutostyöt sekä Rosenlewin raitiotiesillan rakentaminen

HIEDANRANTA

Hiedanrannassa raitiotien rakentaminen aloitetaan huhtikuussa. Ensimmäiseksi työskennellään Nottbeckinaukion ja tehdasalueen välillä, jossa aloitetaan ratapohjan rakentaminen. Raitiotieallianssi tekee ratatöiden yhteydessä myös uutta kunnallistekniikkaa tuleville asuinalueille. Hiedanrannassa raitiotietyöt eivät alkuvaiheessa aiheuta uusia liikennejärjestelyjä. Sellupuiston alueella painopenkereestä aiheutuvat liikennejärjestelyt jatkuvat edelleen.

Hiedanrannan alue, kuvassa vanha tehdas
Hiedanrannan tehdasalue

LENTÄVÄNNIEMI

Lentävänniemen raitiotietyöt alkavat maaliskuussa liikennejärjestelyillä ja niiden valmistuttua aloitetaan johto-ja putkisiirrot kaikilla raitiotiekaduilla. Pyhällönpuistoon rakennetaan raitiotien länsiosan keskilaiturillinen päätepysäkki, jossa matkustajat jäävät pois ja nousevat kyytiin samalta pysäkkilaiturilta. Ensimmäiseksi Pyhällönpuistoon ryhdytään rakentamaan painopengertä, joka on valmistuttuaan paikoillaan vajaan vuoden. Penkereen avulla tiivistetään radan maapohjaa.

Federleynkadulla liikennejärjestelyt muuttuvat. Bussiliikenne Federleynkadulta siirtyy Lielahdenkadulle, jossa otetaan käyttöön uusia bussipysäkkejä. Federleynkadulla sallitaan töiden alkaessa yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne Lentävänniemestä keskustan suuntaan Matilda Niemen kadulle saakka. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu suljetaan kokonaan. Kulkua Matilda Niemen kadulle ja -kujalle suositellaan Lielahdenkadun kautta. Yksisuuntaiselta Federleynkadulta kulku Lielahdenkadulle ohjataan Matilda Niemen kadun kautta. Töiden aikana huoltoajo ja kiinteistöille pääsy varmistetaan, ja risteyskohdat rakennetaan siten, että kadun ylitys autoliikenteelle on mahdollista. Pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat ensimmäisten työvaiheiden aikana pääosin kadun pohjoispuolella. Töiden vuoksi Federleynkadulta poistetaan kadunvarsipysäköintiä kun työt sitä edellyttävät.

Kehyskadulla autoliikenne on kaksisuuntainen, mutta ajokaistat sijaitsevat kadun itäreunassa. Töiden aikana huoltoajo ja kiinteistöille pääsy varmistetaan. Risteyskohdat rakennetaan siten, että kadun ylitys autoliikenteelle on mahdollista. Jalankulku- ja pyöräväylä kulkee Kehyskadun varrella. Kehyskadun ja Lielahdenkadun välinen kiertoliittymä muutetaan T-risteykseksi, sillä liittymäalueella aloitetaan poikittaisten putkilinjojen uusiminen. Myös liittymän suojateiden sijaintiin tulee muutoksia.

Lielahdenkadulla säilyy kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoihin ja ajolinjoihin tulee muutoksia kohdilla, joissa rakennetaan poikittaisia putkilinjoja kadun alitse. Töitä tehdään koko Kehyskadun ja Halkoniemenkadun välisellä osuudella. Bussiliikenne Federleynkadulta siirtyy Lielahdenkadulle ja sen myötä tulee käyttöön uusia bussipysäkkejä. Jalankulun ja pyöräilyn reitti on töiden aikana ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella, mutta töiden edetessä on odotettavissa tilapäisiä muutoksia varsinkin Lentävänniemenkadun ja Halkoniemenkadun välisellä osuudella. Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymässä aloitetaan ensimmäisenä mittava viemärilinjan uusiminen.

Halkoniemenkadulla ajorata sijaitsee ensivaiheessa nykyisellä paikallaan ja kadun länsireuna Lentävänniementorin ja Lielahdenkadun välillä muuttuu työalueeksi, jossa tehdään kadun levennystä varten rakennekerroksia. Kadulla tehdään ajoittain myös louhintaa eri vaiheissa. Jalankulkuväylä sijaitsee tässä vaiheessa kadun itäreunalla. Kadun länsireunalla sijaitseville kiinteistöille jalankulkureitit ja ajotiet järjestetään työalueen sisällä erillisillä aitarajauksilla. Raitiotietöiden vuoksi bussipysäkit Männistönkuja 1024/1025 siirretään noin 120 metriä idemmäksi. Pysäkit ovat linjojen 9, 12, 19 ja 38 käytössä. Pyhällönpuistossa jalankulkureittejä muokataan painopenkereen rakentamisen aikana ja reittejä voidaan joutua ajoittain sulkemaan. Kun penger saadaan valmiiksi, voidaan reittejä avata mahdollisuuksien mukaan jälleen käyttöön.

Halkoniemenkadun ja Lielahdenkadun liittymäalueella aloitetaan mittava viemärin uusimistyö