Turvallinen työmaa luodaan yhdessä

Yksi tärkeimmistä asioista raitiotien rakentamisessa on turvallisuus. Se huomioidaan kaikessa tekemisessä aina suunnittelusta toteutukseen. Kaikki rakentamisen vaiheet toteutetaan turvallisuusnäkökulma edellä, ja hankkeen turvallisuustasoa myös valvotaan sekä mitataan säännöllisesti. Raitiotieallianssissa työmaiden turvallisuustaso on myös osa hankkeen kannustinjärjestelmää ­­­­– turvallisuustaso mittaa siis osaltaan koko raitiotiehankkeen onnistumista. 

Federleynkadun työmaa Niemenrannassa. Kuva: Wille Nyyssönen

Turvallisuusryhmä valvoo ja kehittää hankkeen turvallisuustasoa

Raitiotieallianssissa turvallisuus on kaikkien yhteinen asia, ja jokainen vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan. Hankkeella huolehditaan, että sekä työmaiden ohi kulkevat että niillä työskentelevät ovat turvassa. Vaikka turvallisuus on kaikkien vastuulla, on Raitiotieallianssissa myös oma turvallisuusryhmä, joka seuraa, koordinoi ja kehittää hankkeen turvallisuutta sekä turvallisia työtapoja.

”Turvallisuusryhmä huolehtii, että työmailla ja toimistolla on edellytykset turvalliseen työskentelyyn. Vastaamme muun muassa turvallisuuden järjestelmien seurannasta ja ylläpidosta sekä turvallisuuden kehittämistoimista ja raportoinneista. Lisäksi perehdytämme uudet työntekijät hankkeelle, teemme yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten pelastuslaitoksen ja työterveyden kanssa, sekä vastaamme työmaiden turvallisuustason mittaamisesta”, Raitiotieallianssin turvallisuuspäällikkö Mika Mölsä kertoo.

Erityisen tärkeää turvallisuuden kannalta on, että kaikki sitoutuvat noudattamaan turvallisen työskentelyn periaatteita ja osallistuvat omalta osaltaan turvallisuuden luomiseen.

”Kierrämme työmaita säännöllisesti ja tarkastamme, että työalueet, -tavat ja -välineet ovat kunnossa. Samalla juttelemme työntekijöiden kanssa ja varmistamme, että heillä on edellytykset turvalliseen työskentelyyn”, Mika jatkaa.

Turvallisuusryhmä kierroksella Sellupuiston työmaalla.

Hankkeella onkin saavutettu hyvä turvallisuuskulttuurin taso, jossa kaikki panostavat turvalliseen työskentelyyn ja ymmärtävät sen merkityksen. Turvallisuusryhmä pyrkii myös aktiivisesti kehittämään turvallisuuskulttuuria: hankkeella esimerkiksi järjestetään säännöllisesti turvallisuuteen liittyviä koulutuksia ja tapahtumia, joissa turvallisuusasioita käydään läpi kattavasti.

Havaintojen avulla entistä turvallisempi ympäristö

Helppo tapa huolehtia turvallisuudesta on havainnoida omaa ympäristöä. Raitiotieallianssissa kannustetaankin jokaista tekemään turvallisuushavaintoja, eli raportoimaan sekä positiivisia että negatiivisia turvallisuuteen liittyviä huomioita työmaalta ja toimistolta. Turvallisuushavaintojen tarkoituksena on parantaa työympäristön turvallisuutta ja ennaltaehkäistä tapaturmia sekä lisätä työntekijöiden turvallisuustietoutta. Havaintoja kirjaamalla tunnistetaan vaaranpaikat ja korjaavat toimenpiteet. Jos poikkeamaa ei ole mahdollista korjata itse saman tien, toimenpide vastuutetaan eteenpäin.

”Yleensä turvallisuustaso on sitä parempi, mitä enemmän havaintoja tehdään, sillä niiden avulla asioihin pystytään puuttumaan jo aikaisessa vaiheessa. Kannustamme kaikkia aktiiviseen havainnointiin: hankkeella esimerkiksi määritellään sekä kuukausi- että vuosikohtaiset havaintotavoitteet, joiden täyttymisestä palkitaan”, selittää Raitiotieallianssin varaturvallisuuspäällikkö Jenni Parikka.

Turvallisuusryhmä kierroksella Näsisaaren siltatyömaalla.

Työmailla on otettu käyttöön myös parin viikon välein vaihtuva Turva-Kalle, joka keskittyy havainnoimaan erityisesti omaa ja työryhmänsä työskentelyä sekä työympäristöä turvallisuuden näkökulmasta. Turva-Kalle kirjaa havaintonsa ylös, ja hänen kanssaan käydään palautetuokio vuoron jälkeen. Menetelmän myötä turvallisiin työtapoihin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota eri työryhmissä.

Hankkeella tehtyjä havaintoja käydään allianssilaisten kanssa läpi viikoittain. Havaintoja esitellään yhteisissä kokouksissa sekä työmaiden infonäytöillä. Niiden avulla koko henkilöstöllä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omaa toimintaansa. Kuukausi- ja vuosikohtaisten tavoitteiden lisäksi havaintojen joukosta palkitaan myös kuukauden havainto ja kuukauden positiivisin havainto sekä neljännesvuosittain aktiivisin havainnoija.

Turvallisuustasoa mitataan säännöllisesti

Jokaisen työmaan turvallisuustaso käydään läpi viikoittain. Työmaiden turvallisuusvastaavat tekevät joka viikko MVR-mittauksen, joka on maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuustason arviointimenetelmä. 

Turvallisuustason mittaus suoritetaan tarkastuskierroksella, jossa käydään läpi kaikki työmaa-alueet. MVR-mittauksessa havainnoidaan sekä kunnossa olevat että parannusta vaativat turvallisuusasiat. Havainnoinnin kohteena ovat työskentely ja koneenkäyttö, kalusto, suojaukset ja varoalueet, ajo- ja kulkuväylät sekä järjestys ja varastointi. Havainnot kirjataan ylös mittausraporttiin oikein/väärin -periaatteella.

Havaintoja tehdessä tarkistetaan esimerkiksi rakennustelineiden kunto ja turvallisuus.

Mittauskierroksen tuloksena on prosenttiluku, joka kertoo oikein-havaintojen määrän kaikkien havaintojen kokonaismäärästä. Esimerkiksi 100 prosentin tulos siis tarkoittaisi, että kaikki asiat ovat kunnossa.

”MVR-mittauksen tavoitteena ei ole saada tulokseksi 100 prosenttia, vaan löytää puutteet ja korjata ne, sekä antaa samalla tunnustusta oikeasta toiminnasta”, turvallisuuspäällikkö Mika selventää.

Viikoittaisten mittausten lisäksi työmailla tehdään kuukausittain MVR-kalibrointi, jossa on mukana myös tilaajan edustaja sekä hankkeen ulkopuolinen auditoija. Kalibrointimittauksessa arvioidaan työmaiden mittaustulosta ja varmistetaan, että MVR-mittausten havainnointi on samassa linjassa ulkopuolisen mittaajan kanssa. Kaikki mittaustulokset ja havainnot käydään läpi työmaan kesken.

MVR-kalibroinnissa työmaa kierretään läpi ulkopuolisen auditoijan kanssa.

”Meillä Raitiotieallianssissa tavoitteena on, että jokainen pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin”, Mika ja Jenni kiteyttävät.