Kolmiulotteiset mallit suunnitelmien yhteensovituksen ja rakentamisen apuna

Tampereen raitiotien rakentamista varten on tehty paljon suunnitelmia eri tekniikkalajeille, kuten johtosiirroille, maanrakennukselle ja teknisille järjestelmille. Tekniikkalajien suunnitelmia yhteensovitetaan katu- ja raitiotiesuunnittelun toimesta, jotka varmistavat, että kokonaisuus on toimiva.

Suunnitelmien yhteensovittamisen helpottamiseksi katusuunnittelussa käytetään suunnitelmamalleja, jotka yleensä ovat muodoltaan kolmiulotteisia esityksiä väylistä tai muista rakenteista. Suunnitelmamallit ovat suunnittelujärjestelmissä olevia malleja, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu suunnittelun käyttöön. Suunnitelmamallit kootaan yhteen, ja niistä muodostuu kolmiulotteinen yhdistelmämalli toteutettavasta kokonaisuudesta. Yhdistelmämallissa maanalaiset ja maanpäälliset rakenteet on yhteensovitettu sekä toisiinsa että ympäristöönsä.

Vaikka varsinaiset suunnitelmat ovat edelleen pääosin kaksiulotteisia piirustuksia, myös työmaalla hyödynnetään kolmiulotteisia malleja rakentamisen apuna. Mallipohjaisen suunnittelun etuna on, että se auttaa kaksiulotteista suunnitelmaa paremmin hahmottamaan ja yhteensovittamaan suunnitteluratkaisuja jo suunnittelun alkumetreillä. Tällöin vältytään kalliilta yhteensovituksen ongelmilta työmaalla.

Suunnitelmamallien tarkkuus riippuu aina suunnitteluvaiheesta: suunnittelun ja mallien tarkkuus kasvaa suunnittelun edetessä. Tarkimmat suunnitelmat tehdään rakentamissuunnittelussa, joka nimensä mukaisesti tähtää rakentamiseen. Rakentamista varten tuotetaan suunnitelmamallien pohjalta toteutusmallit, joita hyödynnetään työmaalla rakennus- ja mittaustyössä.

Paasikivenkatu suunnitelmamallissa. Mallissa esitetty istutettavia puita, sähköratapylväitä ja muita raitiotien ympäristössä olevia rakenteita.
Valokuva valmiista Paasikivenkadusta.
Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymäalue mallinnettuna suunnitelmamalliin.
Ilmakuva Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymäalueesta.

Tietomallien käyttö yleistynyt myös siltasuunnittelussa

Siltasuunnittelun suunnitelmamallissa eli tietomallissa sillan rakenteet kuvataan kolmiulotteisina esityksinä ja sillan rakenteille voidaan antaa useita tietosisältöjä, kuten tietomalliobjektin materiaali tai lujuus. Kun sillan tietomallissa esitetään vain sillan rakenteiden muotoja ja pintoja, puhutaan sillan pintamallista. Kun kyseessä on teräsbetonirakenteinen silta, kuten Rosenlewin silta, voidaan myös sillan raudoitus mallintaa. Tällöin puhutaan raudoitusmallista.

Sillan rakentamisessa rakentamistoleranssit ovat usein hyvin pieniä, jopa muutamia millimetrejä ─ tämän vuoksi suunnitelmamalleista tehdään erittäin yksityiskohtaisia. Pääosa sillan rakenteista mallinnetaan mahdollisimman tarkasti, mutta kuten oheisista kuvista huomaa, esimerkiksi sillan varusteiden, kuten kaiteiden, mallintamiseen riittää pienempi tarkkuus. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että sillan varusteet perustuvat vakioituihin ratkaisuihin ja näiden yksityiskohtien esittämisellä ei saada lisäarvoa sillan tietomalliin.

Tulevaisuudessa on tavoitteena, että sillan tietomallista tehdään ylläpitomalli, jonka avulla voidaan hallita mm. siltaan tehtyjä muutoksia, huoltotoimenpiteitä ja tarkastushavaintoja.

Sillan pintamallissa mallinnetaan sillan pinnat. Siltojen pintamalleista on hyötyä katusuunnittelussa. Tässä sillan tietomallista otetusta kuvankaappauksesta on näkyvissä Paasikiventien ylittävä Rosenlewin silta. Kuvassa on nähtävissä myös Paasikiventien reunat, tasausviivat ja esimerkiksi Rosenlewin sillan välitukien sijoittuminen suhteessa näihin. Tämän kaltaisesta yhdistelmämallista voidaan tarkastella esimerkiksi sillan alittavan väylän alikulkukorkeusvaatimuksen täyttymistä ja suunnitella asennettavien tiekaiteiden sijainti.  Kuvassa näkyy myös lähtötietoaineistona siltapaikan maanpinnan muotoa kuvaava malli harmaalla värillä. Mallin avulla katusuunnittelija ja siltasuunnittelija pystyvät yhteensovittamaan suunnitelmia.
Ilmakuva Rosenlewin sillasta marraskuussa.
Rosenlewin sillan tietomallissa on esitetty sillan raudoitukset. Raudoitusmallin hyötyinä ovat, että siitä on visuaalisesti helppo katsoa kumman suunnan raudoitus tulee päällimmäiseksi, ja miten taivutettu hakaraudoitus sijoittuu muuhun raudoitukseen nähden. Tampereen raitiotiehankkeella siltojen raudoittajilla on käytettävissä tabletit, joista he voivat suoraan tarkastella sillan raudoitusmallia työmaalla. Lisäksi tietomallista saa tulostettua erilaisia määräluetteloita pienellä vaivalla, esimerkiksi raudoitusluettelon, joka on suoraan kelvollinen raudoitteiden valmistajalle.
Rosenlewin sillan mallista nähdään myös sillan maanalaiset rakenteet, eli pora- ja lyöntipaalut. Paalujen pituudet on arvioitu kallion pintaa kuvaavan mallin kanssa.